Tillbaka

Digrad API förenklar åtkomsten till affärsdata

Vi lanserar nu en API-plattform som möjliggör uthämtning av data från Digrad Business affärssystem för till exempel presentation eller vidare bearbetning i externa analysprogram som Excel eller Power BI.

Vi har redan hunnit hjälpa ett par kunder med att skapa lösningar för att till exempel på återkommande basis hämta ut aktuell försäljningsstatistik för återrapportering till företagsledning eller export av produktdata för publicering på extern hemsida. Nedan följer ytterligare ett kort exempel på hur detta kan användas i praktiken.

Låt oss säga att kund A har ett behov av att följa upp hur försäljningen sett ut gentemot olika kundgrupper och -kedjor över en viss tidperiod. Kunden önskar även inhämta historisk försäljningsdata för att kunna göra en jämförelse och få en uppfattning om hur den övergripande försäljningstrenden ser ut. Kunden har tidigare löst detta på egen hand med hjälp av att söka fram relevant data i Digrad Business affärssystem som denne sedan exporterat till Excel för vidare bearbetning. Uppskattningsvis har kunden lagt ungefär en timme i veckan på att samla ihop data, flytta över denna i rätt format till Excel, strukturera datan korrekt och därefter sammanställa den slutliga rapporten.

Digrads API-lösning förenklar ovan beskrivna arbete. Kunden kommunicerar behovet till Digrad och i samråd så identifierar vi vilken data som är relevant och hur den ska struktureras och presenteras. Digrad får i uppdrag att skapa en eller flera frågor som ställs mot databasen och som tar fram den data som efterfrågas. Därefter skapar Digrad förutsättningar för att kunden ska kunna ställa egna förfrågningar mot API:et som returnerar informationen i ett på förhand definierat format. Eftersom kunden har erfarenhet av och redan idag arbetar i Excel för att bearbeta och presentera underlaget så väljer vi att även fortsättningsvis använda detta program.

Tack vare Digrads API öppnas en möjlighet till anslutning mellan Excel-arbetsboken och efterfrågad affärsdata lagrad i Digrad Business databas. Självklart krävs en viss nivå av behörighet för att åtkomst ska vara möjlig. Anropet till API:et förväntar sig ett start- och slutdatum för tidsperioden samt även start- och slutdatum för den jämförande perioden så samtliga dessa parametrar läggs upp som datumfält i Exceldokumentet. Anslutningen testas genom att ett anrop görs vilket returnerar förväntad fakturadata. Om eventuell redigering eller transformering av data är nödvändig så läggs ett regelverk för detta upp. De tabeller eller grafik som ska presentera statistiken i arbetsboken skapas. Därefter är arbetet i praktiken klart och Digrad kan leverera ett färdigt Exceldokument till kunden tillsammans med instruktioner för hur dokumentet fungerar och ska användas. Ett exempel på hur ett sådant dokument skulle kunna se ut visas nedan:


Exempel på rapport som använder Digrads API för att hämta relevant data och presentera denna för användaren.

För att använda rapporten så anger kunden vilken tidperiod som ska inhämtas samt även vilken tidsperiod som ska vara den jämförande (1). Därefter väljer kunden att uppdatera arbetsboken (2) utifrån angivna från- och till datum. Ett API-anrop sker och inom ett par sekunder returneras efterfrågad data som per automatik sammanställs, formateras och fyller tabeller och/eller grafik i arbetsboken. För att ta fram statistiken för en annan period så är det bara att ändra i datumfälten och uppdatera arbetsboken så ändras underlaget. Inga begränsningar finns i användandet av rapporten utan när den levererats så kan kunden närsomhelst använda den för att hämta data.

Rapporten skulle i nästa steg kunna utvecklas ytterligare exempelvis genom att även data rörande produktkategori eller -grupp inhämtas eller att försäljningsbudget som också finns upprättad i systemet hämtas in och i Exceldokumentet jämförs med det faktiska utfallet.

Vill Ni veta mer om Digrads API eller de möjligheter plattformen för med sig eller är Ni i behov av en liknande återrapportering som beskrivits ovan? Kontakta oss på Digrad antingen via e-post, info@digrad.se alternativt via formulär på hemsidan eller på växelnumret 013-470 29 40.