Tillbaka

Lager- och produktionsstyrning på Meetab, del 3

I denna tredje del i vår artikelserie som beskriver lager- och produktionsstyrningen på Meetab tittar vi närmare på de applikationer som förekommer i slutet av varje produktionslinje.

Applikationer vid produktionslinjes slut

Vid slutet av respektive produktionslinjes färdigställer operatören färdigvaran, återrapporterar och etiketterar upp denna och placerar på pall för att därefter köra iväg den färdiga pallen till infrysningen.

Spettlinje

Applikationen körs på en Windows-tablet. Till plattan finns kopplat en våg (för kontrollvägning av färdigvara) samt en etikettskrivare för utskrift av både etikett för att märka själva spettet med samt palletikett.

Efter det att operatören loggat in i applikationen anger denne vilken färdigvara som ska produceras. Valet av färdigvara sker genom att operatören klickar sig fram i en hierarki av de produkter som finns i Meetabs sortiment till dess rätt färdigvara nås. Innehållet i detta "produktträd" ställs in i affärssystemet Digrad Business.

Applikationens huvudskärm
Bilden ovan visar ett exempel på hur det kan se ut när produktionen/mottagningen av färdigvara är under drift. Detaljer kring produktionen och den artikel (2072 - Efes 14 kg) som produceras visas överst i applikationen. I den mellersta delen av gränssnittet finns knappar för att skriva ut etiketter att märka upp färdigvaran med samt knappar för återrapportering av kontrollpunkter. Längst ner finns knappar för att till exempel återrapportera färdigproducerade pallar, registrera avbrott i produktionen samt möjlighet att avsluta produktionen av en viss artikel och välja en ny färdigvara.

Varje producerat spett etiketteras upp med en produktetikett som skrivs ut från applikationen. Etiketten innehåller exempelvis uppgifter om produktens tillverknings- och bäst före datum samt ingrediensförteckning och näringsdeklaration. Dessa uppgifter hämtas från data upplagd på färdigvarans produktkort i Digrad Business. Skulle dessa uppgifter behöva förändras i samband med t ex ett förändrat recept så ändrar man på ett enda ställe i Digrad Business och så uppdateras informationen som skrivs ut på etiketten per automatik. När en pall med färdigvara sammanställts så återrapporteras denna och pallen etiketteras med ett eget unikt internt partinummer som hädanefter används för att identifiera partiet.

Operatören kan genomföra registrering av kontrollvägningar (frekvensen för när kontrollvägning av produkt ska krävas är justerbar via inställning). Vidare kan eventuella avbrott i produktionen registreras tillsammans med orsaken till avbrottet. Kontrollpunkter för fett- och vattenhalt samt temperatur kan återrapporteras via gränssnittet även om denna återrapportering i normala fall sker av annan personal från applikationen vid produktionslinjens start. Bägge applikationerna arbetar mot samma systemdokument och ett fåtal sekunder efter det att kontrollpunkterna registrerats i startapplikationen uppdateras gränssnittet i slutapplikationen och operatören kan se att kontrollpunkten blivit återrapporterad.

Vid byten av färdigvara eller sats avslutas den pågående produktionen och ny färdigvara väljs ut antingen att fortsätta på den befintliga påbörjade satsen eller på nästa sats.

Grill-linje

Även denna applikation körs på en Windows-tablet. Precis som för plattan på spettlinjen är den kopplad både till en våg för kontrollvägning av färdigvara samt en etikettskrivare för utskrift av kartong- och palletikett.

Applikationens huvudskärm
Gränssnittet i denna applikation påminner i hög grad om applikationen som körs på den andra produktionslinjen.

Applikationens yttre påminner till stor del om motsvarande applikation på spettlinjen som beskrivits ovan. Istället för återrapportering av färdigvarans fett- och vattenhalt samt temperatur finns dock här istället en kontrollpunkt som rör metalldetektorns funktion. På grill-linjen är det kartonger innehållandes förtryckta påsar med färdiggrillad kebab (eller gyros) som etiketteras snarare än spett.


Till skillnad från spettlinjen där varje dag resulterar i färdigvara med olika batchnummer (produktionsdatum + satsnummer) får alla slutprodukter som produceras på grill-linjen under en och samma arbetsdag samma batchnummer (produktionsdatum). Applikationerna är anpassade för den princip för att ange batchnummer som gäller för respektive produktionslinje.

Föregående avsnitt Vidare till avsnitt fyra